Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
PLATFORMY INTERNETOWEJ
niemartwsie.pl

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Ogólne


1. Właścicielem i Administratorem platformy internetowej z horoskopami i ezoteryką  www.niemartwsie.pl jest Astroom sp. z o.o. siedzibą ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin. Regon: 36034084300000. NIP: 8513180649.
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dostępu oraz korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych za pośrednictwem platformy.
3. Regulamin jest prezentowany na stronie Platformy w postaci elektronicznej pod adresem www.niemartwsie.pl w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i jego utrwalenie, wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika. Ponadto treść regulaminu dostępna jest pod adresem www.niemartwsie.pl/regulamin, gdzie możliwy jest dostęp do pliku Regulaminu w formacie pdf., który można samodzielnie pobrać.
4. Wymagania techniczne do korzystania z Platformy to posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa (najlepiej w najnowszej wersji) z włączona obsługą Javascript, aktywny adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

§ 1 Definicje


1. Platforma - platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.niemartwsie.pl
2. Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skutecznie dokonała rejestracji konta na platformie, także osoba nie zarejestrowana na platformie a korzystająca z usług Doradcy bezpośrednio poprzez połączenie telefoniczne pod numerem 708780682.
3. Doradca - samodzielny ekspert z dziedziny wróżbiarstwa i ezoteryki, świadczący płatne usługi za pośrednictwem platformy,
4. Usługi – płatne świadczenia oferowane na platformie w postaci:
1. usługa chat –komunikator, polegający na udzielaniu porad Użytkownikowi przy wykorzystaniu komunikatora na stronie internetowej www.niemartwsie.pl
2. usługa mailowa, polegająca na udzielaniu porad Użytkownikowi za pomocą przesyłania płatnych wiadomości tekstowych.
3. usługa 708780682 polegająca na udzielaniu porady Użytkownikowi przy wykorzystaniu numeru premium dostępnego na stronie internetowej www.niemartwsie.pl, polegająca na rozmowie telefonicznej pomiędzy Doradcą a Użytkownikiem.
4. usługa telefoniczna online, polegająca na udzielaniu porad Użytkownikowi za pomocą rozmowy telefonicznej.

§ 2 Przedmiot i zakres usług.


1. Warunkiem skorzystania z usług Platformy jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz jego pełna akceptacja, a następnie dokonanie prawidłowej rejestracji na platformie.
2. Rejestracja na platformie polega na uzupełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie platformy poprzez podanie wymaganych danych w celu założenia konta na platformie umożliwiającego dalsze korzystanie z platformy, oraz wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu oraz sposób funkcjonowania platformy. Zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień jest potwierdzana przez oznaczenie odpowiedniego pola zawartego w formularzu rejestracji.
3. Celem działania platformy jest prezentacja usług świadczonych przez Doradców oraz pośrednictwo pomiędzy Użytkownikami a Doradcą w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług z zakresu ezoteryki i horoskopów.
4. Usługi oferowane przez Doradców na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy tj. usługa email, usługa telefoniczna, usługa chat-komunikator wymagają rejestracji na Platformie.
5. Usługi telefoniczne z Doradcami za pośrednictwem numeru 708780682 nie wymagają rejestracji. Połączenia telefoniczne na numery 708780682 to połączenia o podwyższonej płatności ( koszt za minutę połączenia 4,92 zł), który jest doliczany do rachunku telefonicznego danego operatora osoby korzystającej z tej usługi.
6. Astroom sp. z o.o. zamieszcza informacje dotyczące usług świadczonych na platformie a także dba o różnorodność usług oferowanych bezpośrednio przez Doradców.
7. Wszystkie informacje umieszczone na platformie mają charakter informacyjny i niezobowiązujący i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
8. Zapewniając rozwój platformy oraz uwzględniając interesy Astroom sp. z.o.o oraz Użytkowników www.niemartwsie.pl. zastrzega sobie prawo do wyboru zakresu usług oferowanych na platformie, w tym do zmieniania, uzupełniania, rezygnacji oraz poszerzania w całości lub w części, lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania publikacji usługi, o czym poinformuje Użytkowników na 7 dni przed powyższymi działaniami.
9. Mając na względzie najwyższą jakość świadczonych usług Astroom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modernizacji platformy, dodawania usług lub przeprowadzenia konserwacji i przeglądów technicznych, co będzie skutkowało czasowym całkowitego lub częściowego ograniczeniem dostępności lub wyłączeniem platformy. O planowanych przerwach technologicznych Astroom sp. z o.o. zobowiązuję się powiadomić z odpowiednim uprzedzeniem Użytkowników oraz ograniczyć je do minimum oraz zapewnić najszybszą dostępność usług.
10. Astroom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania platformy do prowadzenia działalności marketingowej, reklamowej, ogłoszeniowej poprzez zamieszczanie treści reklamowych, informacyjnych, handlowych dotyczących produktów lub usług świadczonych za pośrednictwem platformy dostępnych dla każdej osoby korzystającej z platformy.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

§ 3 Warunki ogólne


1. Użytkownikiem mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy przez Użytkownika wymaga wcześniejszej rejestracji i założenia konta. Wraz z rejestracją Użytkownik wybiera nazwę (login) oraz hasło. Aktywacja konta na platformie następuje poprzez potwierdzenie rejestracji wysyłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika przy zakładaniu konta. Założenie konta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Rejestracja oraz logowanie na platformie internetowej jest bezpłatne. Płatności podlega usługa telefoniczna, usługa chat – komunikator, usługa e-mail świadczona bezpośrednio przez Doradcę.
4. Oferowane na platformie usługi Doradcy są świadczone tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika, jeśli na jego koncie są wystarczające środki do wykorzystania na dane usługi.
5. W celu zawarcia umowy przez Użytkownika z Doradcą, koniecznym jest samodzielne zalogowanie się na platformie oraz dokonanie połączenia telefonicznego z Doradcą bądź wysłanie wiadomości na chat-ie, albo wiadomości e-mail wybranemu przez siebie Doradcy. Opłata za usługę telefoniczną oraz usługę chat-komunikator jest naliczana za każdą sekundę według stawki określonej w cenniku usług. Opłata usługi telefonicznej (clik to call) 3,69zł/min brutto. Opłata chat-komunikator 3,69 zł/min brutto. Opłata za usługę e-mail podlega indywidualnej wycenie przez Doradcę. Akceptacja zaproponowanej stawki za usługę e-mail przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy z Doradcą i pobór wynagrodzenia z konta Użytkownika.
6. Użytkownik i Doradca zawierają umowę we własnym imieniu i na własny rachunek. Astroom sp. z o.o. umożliwia na zawarcie umów z Doradcą poprzez środki techniczne znajdujące się na platformie. Astroom sp. z o.o. nie jest stroną i nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie umów z Doradcą zawartych za jej pośrednictwem.
7. Umowa między Użytkownikiem a Doradcą zawarta jest w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Doradcę poprzez telefoniczne połączenie się przez Doradcę z Użytkownikiem lub poprzez połączenie się na chat Użytkownika z Doradcą albo poprzez zaakceptowanie stawki przez Użytkownika za usługę e-mail zaproponowaną przez Doradcę.
8. W wypadku rozmowy on-line, lub połączenia przez chat-komunikator naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą jednostkę czasu rozpocznie się dopiero z chwilą udanego połączenia z doradcą ezoterycznym. Jeśli nie nastąpi połączenie z doradcą ezoterycznym, nie nastąpi naliczenie opłaty. Opłaty są naliczane za cały czas trwania rozmowy z doradcą ezoterycznym do zakończenia połączenia. W wypadku przesłania odpłatnej wiadomości e-mail do doradcy opłata jest naliczana w momencie akceptacji wyceny poszczególnej porady będącej odpowiedzią na wysłaną wiadomość e-mail.
9. Obowiązująca opłata za jednostkę usługi telefonicznej i usługę chat - komunikator podana zostanie Użytkownikowi przed rozpoczęciem rozmowy i naliczana będzie co sekundę. Opłaty za wykorzystaną usługę zostanie również wskazana Użytkownikowi po skorzystaniu z usługi jako cena końcowa za wykorzystaną usługę wraz z należnym podatkiem VAT.
10. Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i zakres informacji przekazanych przez Doradcę w ramach usług świadczonych, w szczególności nie odpowiada za wszelkie konsekwencje, w tym szkody powstałe na skutek udzielonych porad przez Doradcę.
11. Doradcy świadczą usługi z ograniczeniem czasowym wynikającym z ich technicznej i faktycznej dostępności. Doradcy samodzielnie określają czas swojej pracy. Dostępność danego doradcy ezoterycznego jest każdorazowo ujawniana na platformie przy użyciu symbolu „Online”.  Astroom sp. z o.o. udostępnia techniczną możliwość kontaktu z Użytkownika z danym doradcą, jednakże nie gwarantuje stałego dostępu do ich usług.
12. Przedstawione na platformie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i są publikowane przez korzystających z platformy wyłącznie na ich odpowiedzialność.

§ 4 Odpowiedzialność Astroom sp. z o.o.


1. Astroom sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług opisanych w § 2 ust. 3 na platformie z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.  Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność za nienależytego wykonania zobowiązania i powstanie szkody, jeżeli wynikają one z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa administratora platformy.
2. Astroom sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na platformie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
3. Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, pomimo zachowania należytej staranności spowodowane przez czynniki niezależne od Astroom sp. z o.o. tj.
- a. awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
- b. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni
- c. siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna,
- d. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
- e. okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji skutkujące m.in. niemożnością korzystania z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu.
4. Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia danych koniecznych do zalogowania się do konta osobom trzecim, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika platformy.
5. W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Astroom sp. z o.o. zastrzega uniemożliwienie dostępu do tych danych poprzez z ich usunięcie. Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
6. Uregulowania niniejszego paragrafu nie wyłącza odpowiedzialności Astroom sp. z o.o. za szkody na osobie.

§ 5 Prawa autorskie


1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach platformy posiada Astroom sp. z o.o. za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby (np. Doradców) celem zamieszczenia ich na platformie.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne na łamach platformy, jak również szata graficzna platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści.
3. Każdy Użytkownik, zamieszczając jakiekolwiek materiały na platformie w celu ich publikacji, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do nich. Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich oraz innych chronionych praw osób trzecich przez przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 6 Płatności za korzystanie z usług


1. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za korzystanie z usług Platformy. Cena za określone usługi stanowi cenę za każdą rozpoczętą sekundę (usługi telefoniczne, usługa chat-komunikator) zgodnie z obowiązującym cennikiem lub podlega indywidualnej wycenie ( usługa e-mail). Wysokość danej opłaty uzależniona jest każdorazowo od aktualnego cennika, który publikowany jest na stronie www.niemartwsie.pl
2. W celu korzystania z usług Użytkownik musi w ramach swojego konta  doładować je określoną kwotą. Jeśli na koncie Użytkownika znajduje się niewystarczająca kwota, Użytkownik musi doładować swoje konto.
Dostępne są następujące sposoby opłacenia usług :
- 1. przelewem bankowym i zwykłym
- 2. kartą kredytową
- 3. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PAYU.
Serwis rozliczeniowy www.niemartwsie.pl obsługiwany jest przez PayU. Użytkowników oraz Astroom sp. z o.o. obowiązują ogólne warunki handlowe PAYU, dostępne na stronie internetowej www.payu.pl. Dostęp do usług platformy możliwy jest z chwilą potwierdzenia prawidłowej realizacji zapłaty za pośrednictwem serwisu PAYU.

3. Korzystanie z usługi połączenia telefonicznego pod numer 708780682 platformy następuje bez konieczności założenia i doładowania konta.
4. Każdy zarejestrowany Użytkownik może na Platformie w zakładce „Rozliczenia” na zamieszczonym tam koncie sprawdzić szczegóły dotyczące usług doradczych, z jakich skorzystał, jak również sumę pozostałych do dyspozycji środków pieniężnych.
5. Astroom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do usług platformy w przypadku, gdy wymagalna zapłata nie uzyskała autoryzacji serwisu PAYU, gdy zapłata karta kredytową nie została zaakceptowana lub gdy w wyznaczonym czasie nie został dokonany przelew bankowy. Astroom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane płatności lub czynności innego rodzaju, niezgodne z warunkami PAYU lub innych instytucji bankowych.
6. W pozostałych przypadkach, poza opisanymi wyżej w których wykonanie usług nie jest możliwe, Użytkownik powinien skontaktować się z Astroom sp. z o.o. pod adresem info@niemartwsie.pl, powołując się na potwierdzenie dokonania płatności, z podaniem daty i rodzaju płatności.
7. Użytkownik platformy www.niemartsie.pl podając dane karty kredytowej, przy rejestracji wyraża zgodę na pobierania opłat za korzystanie z usług doradczych zaraz po ich wykonaniu zgodnie z cennikiem. Kwota z karty kredytowej pobierana jest wówczas, gdy koszt usługi doradczej przekroczy limit wcześniejszego doładowania konta za usługi na portalu www.niemartwsie.pl

III.WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE UŻYTKOWNIKA

§ 7 Warunki użytkowania platformy


1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na platformie.
2. Hasło i login są tajne. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności swoje dane umożliwiające dostęp do jego konta na platformie.
3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji na platformie, skutkującej założeniem konta, Użytkownik zapewnia, iż:
o podał wiarygodne dane osobowe;
o zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu;
o wyraża zgodę na przetwarzanie przez Astroom sp. z o.o. przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, na zasadach określonych w § 6 regulaminu;
4. Za wyjątkiem sytuacji zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika przez Astroom sp. z o.o.  opisanych w regulaminie, konto wygasa z chwilą zamknięcia platformy. Środki niewykorzystane na koncie Użytkownika podlegają zwróceniu na konto przez niego wskazane.
5. Użytkownik poprzez rejestracje konto jest zakładane na czas nieokreślony. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie usunąć swoje konto z platformy, według wskazówek wskazanych na platformie.

§ 8 Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika


1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wiarygodność podanych przez siebie danych osobowych. Aktualizacja tych danych jest w każdej chwili możliwa, do czego Użytkownik jest zobowiązany.
2. Użytkownik korzysta z platformy internetowej na własną odpowiedzialność.
3. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Astroom sp. z o.o. utracie danych dostępu (loginu, hasła) do konta, celem zablokowania dostępu do konta Użytkownika przed działaniami osób trzecich.
4. Każdy Użytkownik platformy publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Astroom sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach platformy.
5. Użytkownik zapewnia, że w ramach użytkowania będzie przestrzegał przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz, praw osób trzecich.
6. W przypadku stwierdzenia zaistnienia na platformie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem, Użytkownicy powinni powiadomić Astroom sp. z o.o. zaistniałym naruszeniu. Astroom sp. z o.o.podejmie wówczas działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia niedozwolonych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.
7. Użytkownik, który dokonując rejestracji konta na platformie lub korzystając z usług oferowanych za pośrednictwem platformy, poda nieprawdziwe dane osobowe działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Astroom sp. z o.o. zawiadomi właściwe organy ścigania celem wszczęcia postępowania karnego.

§ 9 Uprawnienia Astroom sp. z o.o.


1. W przypadku powzięcia przez Astroom sp. z o.o. informacji o istniejącym zadłużeniu Użytkownika z tytułu usług świadczonych przez Doradcę Astroom sp. z o.o. uprawniony jest zablokować konto Użytkownika.
2. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika konta lub działania w sposób sprzeczny z regulaminem, w tym podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zaburzyć funkcjonowanie platformy, działania na szkodę innych osób, w szczególności gdzie Użytkownik wyraża treści o charakterze obscenicznym, pornograficznym, łamiące dobre obyczaje, a także wszelkie treści, które mogą uchodzić za obraźliwe, potępiające i naruszające uczucia Doradców lub osób trzecich lub naruszania przepisów prawa, jak również w przypadku podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, Astroom sp. z o.o. uprawnione jest niezwłocznie zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w sytuacji zaistnienia do tego uzasadnionych podstaw, o czym poinformuje Użytkownika powołując się na okoliczności będące do tego podstawą. Użytkownik, który podejmie ww. działania zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej za wyrządzone szkody.
3. Z tytułu zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie nie przysługują żadne roszczenia wobec Astroom sp. z o.o.
4. Astroom sp. z o.o. zastrzega prawo do odmówienia świadczenia usługi na platformie osobom będących w stanie nietrzeźwym, upośledzonym umysłowo i niepełnoletnim, posiadających ograniczona zdolność do czynności prawnych.
5. W celu odblokowania konta należy zwrócić się pisemnie do Astroom sp. z o.o. pod adres e-mailowy: reklamacja@niemartsie.pl załączając pisemne wyjaśnienia Użytkownika dot. okoliczności będące podstawą do zablokowania konta.

§ 10 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące usług pośrednictwa platformy oraz płatności należy składać w terminie 14 dni w formie pisemnej na adres mailowy reklamacja@niemartsie.pl Lub pisemnie na adres Astroom sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin.
2. Astroom sp. z o.o. oceni zasadność reklamacji z merytorycznego punktu widzenia i z uwzględnieniem regulacji ustawowych oraz niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres, adres e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź na reklamacje zgodnie z życzeniem w zgłoszeniu reklamacyjnym, wskazania okoliczności, w związku z czym Użytkownik wnosi reklamację, podpis ( w przypadku wniesienia reklamacji pisemnej, oraz wskazanie sposobu odpowiedzi na reklamacje (pisemna czy lub poczta elektroniczną, odpowiedź w tym zakresie jest przesyłana na zgodnie z sposobem podany w reklamacji.
4. Astroom sp. z o.o. zastrzega 14- dniowy termin od otrzymania reklamacji do jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni w formie pisemnej na adres mailowy reklamacja@niemartsie.pl Lub pisemnie na adres Astroom sp z o o ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin.
6. Astroom Sp. z o.o. oceni zasadność reklamacji z merytorycznego punktu widzenia i z uwzględnieniem regulacji ustawowych oraz niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres, adres e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź na reklamacje zgodnie z życzeniem w zgłoszeniu reklamacyjnym, wskazania okoliczności, w związku z czym Użytkownik wnosi reklamację, podpis ( w przypadku wniesienia reklamacji pisemnej, oraz wskazanie sposobu odpowiedzi na reklamacje (pisemna czy lub poczta elektroniczną, odpowiedź w tym zakresie jest przesyłana na zgodnie z sposobem podany w reklamacji.
8. Astroom Sp. z o.o. zastrzega 14-dniowy termin od otrzymania reklamacji do jej rozpatrzenia.
9. W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Astroom Sp. z o.o. przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
- zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej albo zgodzie na udział w takim postępowaniu,
albo
- odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej.
10. Klient będący Konsumentem po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej w przypadku zgody Astroom Sp. z o.o. na skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu ma możliwość:
- zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
- zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
11. Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego - Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie to: http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/.
12. Astroom Sp. z o.o. informuje o istnieniu platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów on-line między Astroom Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentem, o ile spór dotyczy usługi świadczonej drogą elektroniczną. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy


1. Użytkownikowi będącego konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację i założenia konta bądź nawiązania połączenia telefonicznego pod numerem 708780682.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać najpóźniej w 14 dniu od jej zawarcia na adres Astroom sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin. Lub drogą mailową info@niemartsie.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak w razie skorzystania z tym terminie przez Użytkownika z usługi odpłatnej, jako świadczenia rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz świadczenia, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.
5. Astroom sp. z o.o. poinformuje o powyższym przed rozpoczęciem usługi odpłatnej we wskazanym wyżej terminie, że po jej spełnieniu Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12


1.Astroom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z platformą, za zgodą użytkowników platformy. W przypadku nie udzielenia zgody przez członka umowa ulega rozwiązaniu a konto usunięciu z platformy.
2. Regulamin w obowiązującej wersji umieszczony jest na stronie platformy pod adresem www.niemartwsie.pl/regulamin. Przez każde skorzystanie z usług Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na aktualnie obowiązującą wersją regulaminu.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń regulaminu, a także wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Astroom sp. z o.o. należy przesyłać na adres e-mail: info@niemartsie.pl
4. Astroom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzonych modyfikacjach. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na proponowane zmiany, o czym może pisemnie poinformować Astroom sp. z o.o. bez podania przyczyn w okresie 14 dni od uzyskania informacji o zmianach oraz powstrzymać się od korzystania z usług platformy. Jeśli Użytkownik nie poinformuje o niewyrażeniu zgody na zmiany Regulaminu w powyższym terminie lub korzystał z usług na platformie, uznaje się, że wyraził zgodę. Regulacje zawarte w tym ustępie mogą zostać zmienione tylko za pisemną zgodą Użytkownika.
5. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmiany w regulaminie Użytkownikowi umowa ulega rozwiązaniu, a konto usunięte z platformy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.